شماره حساب ها : 1 و 2

بلک اند دکر (Black and Decker)